In- en exclusiecriteria

Zorgvilla Aldenborgh hanteert in- en exclusiecriteria. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan en wij benoemen criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het verwelkomen van een nieuwe bewoner of het doorverwijzen naar een andere zorgvorm.

Onze mogelijkheden worden met toekomstig bewoners en familie in het kennismakingsgesprek doorgenomen. De in- en exclusiecriteria moet gezien worden als een richtlijn waar om de juiste redenen vanaf geweken kan worden.

Bij de intake van aspirant-bewoners wordt gelet op een evenwicht tussen bewoners met somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag. De zorgzwaarte moet inpasbaar zijn binnen het zorgaanbod en de mogelijkheden voor adequate en verantwoorde zorgverlening.

Inclusiecriteria:

  • Een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie: ZZP4, ZZP5 of ZZP6; deze wordt omgezet in een ‘volledig pakket thuis’ (VPT).
  • Bij een hogere ZZP en sectorvreemde ZZP wordt dit per situatie individueel bekeken en overlegd met de huisarts, de zorgondernemer en de Specialist Ouderengeneeskunde van Proteion.

Exclusiecriteria:

Het beleid van Zorgvilla Aldenborgh richt zich er op dat bewoners zo lang mogelijk kunnen genieten van onze diensten. Toch kunnen er zich situaties voordoen wanneer bewoners niet (meer) bij ons terecht kunnen. Dit kan het geval zijn voor:

  • Bewoners die intensief gerevalideerd moet worden.
  • Bewoners met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
  • Bewoners met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.
  • Bewoners met diagnose van Korsakovsyndroom.
  • Bewoners met een Rechtelijke Machtiging (RM) of inbewaringstelling (IBS).
  • Bewoners die 24/7 multidisciplinaire behandelzorg nodig hebben zoals dit binnen een verpleeghuissetting geldt.
  • Bewoners met complexe gedragsproblemen waardoor het sociaal functioneren binnen de leefgroep wordt ontwricht en/of de bewoner een gevaar vormt voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en/of anderen waartegen binnen de setting van de leefgroep onvoldoende bescherming kan worden geboden.
  • Bewoners met een indicatie voor tijdelijk verblijft.

Wanneer er sprake is van een van bovenstaande situaties, zal op verzoek van de leiding van Zorgvilla Aldenborgh een multidisciplinair team worden samengesteld dat de situatie beoordeelt. Het team bestaat ten minste uit de huisarts (hoofdbehandelaar), een specialist ouderengeneeskunde, de Klantadviseur van de strategische samenwerkingspartner Proteion en de leiding van Zorgvilla Aldenborgh. Dit team gaat te rade over een passende plek waar de bewoner de noodzakelijke zorg kan ontvangen, hetgeen daaropvolgend met de bewoner en/of diens vertegenwoordiger wordt besproken.